หน้าแรก บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความ ประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ อาจสรุปได้ว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

บริษัทมหาชนจำกัด ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทการผลิตแก้ว/กระจกแผ่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ ...

บริษัทมหาชนจำกัด ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)บริษัทการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที...

บริษัทมหาชนจำกัด ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)บริษัทการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลใ...

บริษัทมหาชนจำกัด เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด (มหาชน)บริษัทการขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลใ...

บริษัทมหาชนจำกัด ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเ...

บริษัทมหาชนจำกัด สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทการขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให...

บริษัทมหาชนจำกัด เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)บริษัทการขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้...

บริษัทมหาชนจำกัด เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปร...

บริษัทมหาชนจำกัด ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุ...

บริษัทมหาชนจำกัด เอส.แอล.เอ.เค. จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด เอส.แอล.เอ.เค. จำกัด (มหาชน)บริษัทกิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ ...

บริษัทมหาชนจำกัด เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าส...

บริษัทมหาชนจำกัด ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทการผลิตสุรากลั่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลขทะเบียน...

บริษัทมหาชนจำกัด สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสน...

บริษัทมหาชนจำกัด พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

0
บริษัทมหาชนจำกัด พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปร...