แท็ก นราธิวาส

Tag: นราธิวาส

มูฮำมัด หะยีกือเตะ – นราธิวาส

มูฮำมัด หะยีกือเตะ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95 หมู่ 2 ตำบลจวบ อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130 โทรศัพท์...

สำสูดิง แลนิ – นราธิวาส

สำสูดิง แลนิ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61 ถนนยะกัง 1 ตำบลบางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

วีระวัฒน์ จันทร์ฉาย – นราธิวาส

วีระวัฒน์ จันทร์ฉาย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93 ถนนลูกเสืออนุสรณ์ ตำบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 โทรศัพท์...

ศรีสุขอลูมิเนี่ยม โดยนายพวง ศรีสุข – นราธิวาส

ศรีสุขอลูมิเนี่ยม โดยนายพวง ศรีสุข ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 201 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120...

ซีอามูดิน เจ๊ะแต – นราธิวาส

ซีอามูดิน เจ๊ะแต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91 หมู่ 1 ถนนดุซงญอ-จะแนะ ตำบลผดุงมาตร อ.จะแนะ นราธิวาส 96020 โทรศัพท์...

เต็กหลุง ว่องสุร – นราธิวาส

เต็กหลุง ว่องสุร การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121 ถนนวงศ์วิถี ตำบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 โทรศัพท์...

โคกเคียนวัสดุ โดยนายสุวิทย์ เปี่ยมขุนทศ – นราธิวาส

โคกเคียนวัสดุ โดยนายสุวิทย์ เปี่ยมขุนทศ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 119/2 หมู่ 1 ถนนโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อ.เมือง นราธิวาส 96000...

วันชัย(1987) – นราธิวาส

วันชัย(1987) การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 276/1 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต. สุไหงโก-ลก ท.ตำบลสุไหงโกลก นราธิวาส 96120 โทรศัพท์...

นราคอนกรีตมิกเซอร์ – นราธิวาส

นราคอนกรีตมิกเซอร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4 หมู่ 7 ถนนลำภู ตำบลลำภู อ.เมือง นราธิวาส 96000 โทรศัพท์...

ขวัญชัย อลูมิเนียม โดยนายสมพงษ์ วรรณเวก – นราธิวาส

ขวัญชัย อลูมิเนียม โดยนายสมพงษ์ วรรณเวก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 267 ถนนประชาวิวัฒน์ ตำบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส...

นราก๊าซซัพพลาย – นราธิวาส

นราก๊าซซัพพลาย การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 148 หมู่ 7 ตำบลลำภู อ.เมือง นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : 073-514134โทรสาร...

สุไหงโก-ลกไทยถาวรคอนกรีต – นราธิวาส

สุไหงโก-ลกไทยถาวรคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 330-332 ตำบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 โทรศัพท์ : 073-613301โทรสาร : n/aอีเมลล์ : n/aเว็บไซท์...

นิมิตมอเตอร์เครื่องเย็น โดยนายนิมิต วิมลจริยาภรณ์ – นราธิวาส

นิมิตมอเตอร์เครื่องเย็น โดยนายนิมิต วิมลจริยาภรณ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 348 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000...

โรงอิฐตันหยงมัส – นราธิวาส

โรงอิฐตันหยงมัส ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 466 หมู่ 1 ตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ นราธิวาส 96130 โทรศัพท์ : 073-671209โทรสาร...

รุ่งเรืองทำอิฐบล๊อค – นราธิวาส

รุ่งเรืองทำอิฐบล๊อค การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11/9 หมู่ 3 ตำบลตะมะยูง อ.ศรีสาคร นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ : 01-4790602โทรสาร...

ต่วนมาโซ ต่วนบือซา – นราธิวาส

ต่วนมาโซ ต่วนบือซา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64/2 ถนนพนาสณฑ์ ตำบลบางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 โทรศัพท์...

มุสตอปา สาแม – นราธิวาส

มุสตอปา สาแม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51/4 ซอยกำปงบารู ตำบลบางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000...

โก-ลก การช่าง โดยนายอรุณ ปิยะศิริศิลป์ – นราธิวาส

โก-ลก การช่าง โดยนายอรุณ ปิยะศิริศิลป์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 212 ถนนประชาวิวัฒน์ ตำบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 โทรศัพท์...

ไทยประสพทรัพย์ โดยนายณัฐพงศ์ จรรโลงศิลป – นราธิวาส

ไทยประสพทรัพย์ โดยนายณัฐพงศ์ จรรโลงศิลป ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 213 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120...

นาเซ มาหะมะ – นราธิวาส

นาเซ มาหะมะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95/3 ถนนพิทักษ์ลิขิต ตำบลบางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 โทรศัพท์...

ตาบาก่อสร้าง โดยนายพิทยา แวมูดอ – นราธิวาส

ตาบาก่อสร้าง โดยนายพิทยา แวมูดอ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/29 หมู่ 1 ถนนตากใบ-ตาบา ตำบลเจ๊ะเห อ.ตากใบ...

วรรณเอกอลูมิเนียม โดยนายมานพ วรรณเอก – นราธิวาส

วรรณเอกอลูมิเนียม โดยนายมานพ วรรณเอก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/30 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อ.ตากใบ นราธิวาส...

กระจ่าง ณ ถลาง – นราธิวาส

กระจ่าง ณ ถลาง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86 ถนนลูกเสืออนุสรณ์ ตำบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงเลิศการช่าง โดยนายสุรัต ชูจบ – นราธิวาส

โรงกลึงเลิศการช่าง โดยนายสุรัต ชูจบ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63/16 ถนนละม้ายอุทิศ ตำบลบางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ :...

นรากันสาด โดยนายตอเฮ เจะเลาะ – นราธิวาส

นรากันสาด โดยนายตอเฮ เจะเลาะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 135 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000...

ประสิทธิ์ ตันศิริ – นราธิวาส

ประสิทธิ์ ตันศิริ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13/4 ม. 3 ถ.สุไหงโก-ลก-ตากใบ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 โทรศัพท์...

หาดใหญ่การช่าง โดยนายศุภชัย มานะบรรยง – นราธิวาส

หาดใหญ่การช่าง โดยนายศุภชัย มานะบรรยง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8 ซอย 4 ถนนประชาวิวัฒน์ ตำบลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก...

สมานกระจก โดยนายสมาน ดือเระ – นราธิวาส

สมานกระจก โดยนายสมาน ดือเระ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 151/4 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อ.เมือง นราธิวาส...

ตันหยงซิเมนต์บล๊อก โดยนายมูฮำมัดอามิง สะแลมัน – นราธิวาส

ตันหยงซิเมนต์บล๊อก โดยนายมูฮำมัดอามิง สะแลมัน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 224 หมู่ 2 ถนนตากใบ ตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง นราธิวาส 96000...

จ.เจริญ การช่าง โดยนายวีระชัย ปริธัญ – นราธิวาส

จ.เจริญ การช่าง โดยนายวีระชัย ปริธัญ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 321/17 ซอย 11 ถนนประชาวิวัฒน์ ตำบลสุไหงโก-ลก...

นราธิวาสทักษิณคอนกรีต – นราธิวาส

นราธิวาสทักษิณคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58/2 หมู่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ :...

ปัตตานีดำรงแก๊ส สาขานราธิวาส – นราธิวาส

ปัตตานีดำรงแก๊ส สาขานราธิวาส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 152/1 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ :...

วราภรณ์การช่าง โดยนางวราภรณ์ ปิยะสมบุญ – นราธิวาส

วราภรณ์การช่าง โดยนางวราภรณ์ ปิยะสมบุญ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8 หมู่ 1 ตำบลซากอ อ.ศรีสาคร นราธิวาส...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...