แท็ก แพร่

Tag: แพร่

พี เอ็ม กระจก โดยนายปราโมทย์ กาแก้ว – แพร่

"พี เอ็ม กระจก" โดยนายปราโมทย์ กาแก้ว ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24/2 หมู่ที่9 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย แพร่...

โรงกลึงตี๋การช่าง โดยนายผจญศักดิ์ สวนสวรรค์ – แพร่

โรงกลึงตี๋การช่าง โดยนายผจญศักดิ์ สวนสวรรค์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 194 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ :...

ก.การช่าง โดยนายเกียรติ อภิชัย – แพร่

ก.การช่าง โดยนายเกียรติ อภิชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 200 หมู่ 7 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดอนมูล อ.สูงเม่น แพร่ 54130...

เทพนกยูง สาขาแพร่ – แพร่

เทพนกยูง สาขาแพร่ การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-511251โทรสาร :...

แพร่โครเมี่ยม โดยนางบุญเหลียว ศักดิ์ศรี – แพร่

แพร่โครเมี่ยม โดยนางบุญเหลียว ศักดิ์ศรี การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/25 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อ.เมือง แพร่...

โรงกลึง ก.สองยนต์ โดยนางมยุรี วังใน – แพร่

โรงกลึง ก.สองยนต์ โดยนางมยุรี วังใน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 82/6-7 หมู่ 5 ถนนวังซ้าย ตำบลบ้านกลาง อ.สอง แพร่...

แพร่อลูมิเนียม เดคคอเรชั่น – แพร่

แพร่อลูมิเนียม เดคคอเรชั่น ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 184/1 หมู่ 6 ตำบลห้วยอ้อ อ.ลอง แพร่ 54150 โทรศัพท์ :...

กิจอลูมินั่ม โดยนายกฤษณ์ จงจิตรตระกูล – แพร่

กิจอลูมินั่ม โดยนายกฤษณ์ จงจิตรตระกูล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 180/10-1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000...

ไกรสรเอ็นจีเนียริ่ง โดยนายชุ่ม มงคล – แพร่

ไกรสรเอ็นจีเนียริ่ง โดยนายชุ่ม มงคล ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 18/14 ถนนสันเหมืองหลวง ตำบลในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000...

โรงกลึงสุรพลเซอร์วิส โดยนางกัลยา ศรีจันทราทร – แพร่

โรงกลึงสุรพลเซอร์วิส โดยนางกัลยา ศรีจันทราทร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/10 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง แพร่ 54000...

อิฐบ้านไร่ โดยนายวิทยา จักรผัน – แพร่

อิฐบ้านไร่ โดยนายวิทยา จักรผัน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91/7 หมู่ 5 ตำบลนาจักร อ.เมือง แพร่ 54000...

มาทาก่อสร้าง โดยนางน้อย พงษ์เสริม – แพร่

มาทาก่อสร้าง โดยนางน้อย พงษ์เสริม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/10 ม.3 ถ.ช่อแฮ ตำบลป่าแดง อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์...

นิธิ พานิช โดยนายสมพงษ์ สังข์บุณยนิธิ – แพร่

นิธิ พานิช โดยนายสมพงษ์ สังข์บุณยนิธิ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/6 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อ.เมือง แพร่...

วัฒนาอลูมิเนียม โดยนางศรีนวล เศวตจันฤกษ์ – แพร่

วัฒนาอลูมิเนียม โดยนางศรีนวล เศวตจันฤกษ์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 113 หมู่ 5 ซอยบ้านทรายมูล ตำบลแม่ยางตาล อ.ร้องกวาง แพร่ 54140...

เอ็น พี กันสาด โดยนายนิพนธ์ แยบคาย – แพร่

เอ็น พี กันสาด โดยนายนิพนธ์ แยบคาย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33 ถนนศศิบุตร ตำบลในเวียง อ.เมือง...

พี วาย คอนสตั๊คชั่น โดยนายเดชดา เพ็ญศรี – แพร่

พี วาย คอนสตั๊คชั่น โดยนายเดชดา เพ็ญศรี ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/1 หมู่ 2 ถนนร้องกวาง-งาว ตำบลแม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง...

อุดมทรัพย์ โดยนางกรรณิการ์ วงศ์อุดมทรัพย์ – แพร่

อุดมทรัพย์ โดยนางกรรณิการ์ วงศ์อุดมทรัพย์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45/3 ถนนร่องซ้อ ซอย 3 ตำบลในเวียง...

ประเสริฐ สมร – แพร่

ประเสริฐ สมร การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 412 หมู่ 3 ตำบลสูงเม่น อ.สูงเม่น แพร่ 54130 โทรศัพท์ :...

หนองห้าการคอนกรีต โดยนายเมธาวุฒิ พัฒนเมธาวี – แพร่

หนองห้าการคอนกรีต โดยนายเมธาวุฒิ พัฒนเมธาวี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์...

ชัยพัฒนา โดยนายเชิดชัย ตั้งประเสริฐ – แพร่

ชัยพัฒนา โดยนายเชิดชัย ตั้งประเสริฐ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139/2 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์...

วังหงษ์กรงนก โดยนายบรรเล็ง หงษ์สามสิบหก – แพร่

วังหงษ์กรงนก โดยนายบรรเล็ง หงษ์สามสิบหก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 174 หมู่ที่ 4 ตำบลวังหงษ์ อ.เมือง แพร่...

อำนวยคอนกรีต โดยนายอำนวย พุทธรักษา – แพร่

อำนวยคอนกรีต โดยนายอำนวย พุทธรักษา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 490/1 หมู่ 1 ตำบลเตาปูน อ.สอง แพร่ 54120 โทรศัพท์...

เกรียงไกรกลการ โดยนายเกรียงไกร วัฒนเสาวลักษณ์ – แพร่

เกรียงไกรกลการ โดยนายเกรียงไกร วัฒนเสาวลักษณ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/30 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ :...

เทพนกยูง – แพร่

เทพนกยูง การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 522417โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ร้านสมประสงค์ กระจก-อลูมินั่ม – แพร่

ร้านสมประสงค์ กระจก-อลูมินั่ม ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45 หมู่ 9 ตำบลร้องเข็ม อ.ร้องกวาง แพร่ 54140 โทรศัพท์ :...

เบญจวรรณ กองน้อย – แพร่

เบญจวรรณ กองน้อย ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 233/7 หมู่ 2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลสูงเม่น อ.สูงเม่น แพร่ 54130 โทรศัพท์...

เทพพรชัย – แพร่

เทพพรชัย การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 179 หมู่ 1 ตำบลสบสาย อ.สูงเม่น แพร่ 54130 โทรศัพท์ : 01-9391703โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ขาวกลการ โดยนายนพดล จินดาสุ – แพร่

ขาวกลการ โดยนายนพดล จินดาสุ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 171/4 หมู่ 2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลน้ำชำ อ.สูงเม่น แพร่ 54000...

โรงกลึงยอดเซอร์วิส โดยนายยอด แย้มกลิ่น – แพร่

โรงกลึงยอดเซอร์วิส โดยนายยอด แย้มกลิ่น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 193/1 หมู่ 5 ตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์...

เอกอุดมอิเล็กทริค โดยนายเอกศักดิ์ อุดมชนะรุ่งโรจน์ – แพร่

เอกอุดมอิเล็กทริค โดยนายเอกศักดิ์ อุดมชนะรุ่งโรจน์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92 หมู่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง แพร่ 54000...

เผด็จ ศรีจันทราทร – แพร่

เผด็จ ศรีจันทราทร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 294/3 หมู่ 4 ตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ :...

เจริญโลหะกิจ โดยนางประกาย เจียมสัจจะมงคล – แพร่

เจริญโลหะกิจ โดยนางประกาย เจียมสัจจะมงคล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26/4-5 ถนนเหมืองหลวง ตำบลในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ :...

โกศัย คอนกรีต – แพร่

โกศัย คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 357/1หมู่ 2 ตำบลนาจักร อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...