บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด
COMPUTER PRODUCTS UNITED CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางมณี เมฆประดิษฐสิน, นายเฉลิมพล เมฆประดิษฐสิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230917
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และอะไหล่ ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ผลิต/ส่งออกคอมพวิเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3300/62 อาคาร ช้าง บี ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-3301
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด