แท็ก สุพรรณบุรี

Tag: สุพรรณบุรี

วิลาวัลย์ มารูปหมอก – สุพรรณบุรี

วิลาวัลย์ มารูปหมอก ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 543 หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ :...

สำราญ อุบล – สุพรรณบุรี

สำราญ อุบล การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91 หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว อ.สามชุก สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

ว.มอเตอร์ โดยนางสาวดาหวัน ลายละเอียด – สุพรรณบุรี

ว.มอเตอร์ โดยนางสาวดาหวัน ลายละเอียด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 462 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี...

แก่นนครยนต์ โดยนายสมบูรณ์ ลงลา – สุพรรณบุรี

แก่นนครยนต์ โดยนายสมบูรณ์ ลงลา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 87 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์...

จงกล คล้ายพาลี – สุพรรณบุรี

จงกล คล้ายพาลี การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 119/6 ม.5 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000...

เฟอร์โกรเทคไทย สาขาสุพรรณบุรี – สุพรรณบุรี

เฟอร์โกรเทคไทย สาขาสุพรรณบุรี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22/22 หมู่ 11 ตำบลบ่อสุพรรณ ท.ตำบลสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ : 035-402056โทรสาร :...

ละมัย โพธิ์กลิ่น – สุพรรณบุรี

ละมัย โพธิ์กลิ่น การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129 หมู่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ :...

สหัสชัย เฟื่องฟูลอย – สุพรรณบุรี

สหัสชัย เฟื่องฟูลอย ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 112 ม.7 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 035-586032โทรสาร...

ตี๋ สุพรศิลป์ชัย – สุพรรณบุรี

ตี๋ สุพรศิลป์ชัย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138/7 หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000...

กระจกสุพรรรณบุรี – สุพรรณบุรี

กระจกสุพรรรณบุรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 380/1-2 หมู่ 5 ถ.กรุงเทพ-สุพรรณฯ ต.ท่าระหัด อ.เมือง สุพรรณบุรี...

โรงอิฐนิวัฒน์ชัยพานิช โดยนางสมุทร จิรวานิชหิรัญ – สุพรรณบุรี

โรงอิฐนิวัฒน์ชัยพานิช โดยนางสมุทร จิรวานิชหิรัญ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/5 ม.7 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ :...

สุทัศน์ เจริญสุข – สุพรรณบุรี

สุทัศน์ เจริญสุข การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/5 หมู่ 3 ตำบลสนามชัย อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000...

ส.มหพันธ์วานิช อินดัสทรี่ โดยนายสุภชัย ศรีทันดร – สุพรรณบุรี

ส.มหพันธ์วานิช อินดัสทรี่ โดยนายสุภชัย ศรีทันดร ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 543 หมู่ 10 ตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ :...

สนั่น สมประเสริฐ – สุพรรณบุรี

สนั่น สมประเสริฐ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 258 หมู่10 ตำบลดอนคา อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ : 024153698โทรสาร...

โรงอิฐนครพงศ์ โดยนายพิพัฒน์ นครพงศ์ – สุพรรณบุรี

โรงอิฐนครพงศ์ โดยนายพิพัฒน์ นครพงศ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67 หมู่ที่ 4 ตำบลสนามคลี อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์...

ปรีชา สิระแก้ว – สุพรรณบุรี

ปรีชา สิระแก้ว การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 35 ม.4 ตำบลอู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์...

พรมประทาน แอกริคัลเจอร์ – สุพรรณบุรี

พรมประทาน แอกริคัลเจอร์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ : 035-589979โทรสาร :...

อนันต์ มังกร – สุพรรณบุรี

อนันต์ มังกร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 136/3 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์...

โรงงานเบญจรงค์ทอง – สุพรรณบุรี

โรงงานเบญจรงค์ทอง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26/7 ม.7 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ตำบล โพธิ์พระยา อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ :...

ผาสุขสติล โดยนายศักดิ์ชัย ผาสุข – สุพรรณบุรี

ผาสุขสติล โดยนายศักดิ์ชัย ผาสุข ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 177 ม.4 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150...

สุพรรณมอเตอร์ โดยนายศรีชัย เทพศิลปวิสุทธิ์ – สุพรรณบุรี

สุพรรณมอเตอร์ โดยนายศรีชัย เทพศิลปวิสุทธิ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121/1 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าระหัด อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์...

สุทธิชัย พรพนมพงศ์ – สุพรรณบุรี

สุทธิชัย พรพนมพงศ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1496/14 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรีตำบลสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ : 035-542669โทรสาร :...

โอเบญจรงค์ โดยสมนึก จาดใจดี – สุพรรณบุรี

โอเบญจรงค์ โดยสมนึก จาดใจดี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44/23 ม.7 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง สุพรรณบุรี 07200 โทรศัพท์...

อาคมการช่าง โดยนายอาคม แก้วมาก – สุพรรณบุรี

อาคมการช่าง โดยนายอาคม แก้วมาก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75/15 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาธิปไตย ตำบลสนามชัย อ.เมือง...

โรงอิฐบางปลาม้า – สุพรรณบุรี

โรงอิฐบางปลาม้า ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 199/2 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกคราม อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 035-587206โทรสาร...

พัฒนาการเกษตร โดยนางวัฒนา แย้มมณีชัย – สุพรรณบุรี

พัฒนาการเกษตร โดยนางวัฒนา แย้มมณีชัย ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 332 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลดอนกำยาน อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000...

ไทยประดิษฐ์ โดยนางวันนา ถาวรรุ่งกิจ – สุพรรณบุรี

ไทยประดิษฐ์ โดยนางวันนา ถาวรรุ่งกิจ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 449 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000...

จรรยา พรพนาวรรณ – สุพรรณบุรี

จรรยา พรพนาวรรณ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 402 หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ :...

โพธิ์ทองเซรามิคสุพรรณบุรี โดยนายคู่บุญ นิโครธานนท์ – สุพรรณบุรี

โพธิ์ทองเซรามิคสุพรรณบุรี โดยนายคู่บุญ นิโครธานนท์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55/1 ม.3 ต.สนามชัย อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ :...

อู่ทอง โครเมี่ยม – สุพรรณบุรี

อู่ทอง โครเมี่ยม การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1888 หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160...

คอนกรีตผสมเสร็จสุพรรณฯ – สุพรรณบุรี

คอนกรีตผสมเสร็จสุพรรณฯ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 235/28 ม.4 ต.สนามชัย อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 035-521925โทรสาร :...

ชำนาญยานยนต์ โดยนายสุรพงษ์ ว่องไวลิขิต – สุพรรณบุรี

ชำนาญยานยนต์ โดยนายสุรพงษ์ ว่องไวลิขิต การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 189 ถนนปฐมเจดีย์ ตำบลอู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ :...

เอ็ม.เจ.รุ่งเรืองคอนกรีต – สุพรรณบุรี

เอ็ม.เจ.รุ่งเรืองคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 39/3 หมู่ 3 ตำบลบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 035-591122โทรสาร : n/aอีเมลล์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...