แท็ก อ่างทอง

Tag: อ่างทอง

โรงอิฐมอญ โดยนายสำรวย แก้วมะณี – อ่างทอง

โรงอิฐมอญ โดยนายสำรวย แก้วมะณี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์...

โรงอิฐมอญตัน โดยนายยนต์ เมฆกระจ่าง – อ่างทอง

โรงอิฐมอญตัน โดยนายยนต์ เมฆกระจ่าง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์...

สิริอวยชัย โดยนางชัชฎาพร สิริอัคคะโชติ – อ่างทอง

สิริอวยชัย โดยนางชัชฎาพร สิริอัคคะโชติ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อ.เมือง อ่างทอง 14000 โทรศัพท์...

สุนีย์ ยี่สุ่นศรี – อ่างทอง

สุนีย์ ยี่สุ่นศรี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 68/ก. หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลากด อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

อำไพดินเผา 2 โดยนายภาณุภาคย์ ทรัพย์มาก – อ่างทอง

อำไพดินเผา 2 โดยนายภาณุภาคย์ ทรัพย์มาก ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/4 หมู่ที่ 3 ตำบลตรีณรงค์ อ.ไชโย อ่างทอง...

ประยูร เล็กดา – อ่างทอง

ประยูร เล็กดา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมก อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

สุภกฤต พานิชผล – อ่างทอง

สุภกฤต พานิชผล ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านอิฐ อ.เมือง อ่างทอง 14000...

สนม ชูชีพ – อ่างทอง

สนม ชูชีพ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11/4 หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

ศิวาพร บุญวาสนา – อ่างทอง

ศิวาพร บุญวาสนา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67 หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

สานิตย์เครื่องเย็น โดยนายสานิตย์ ทองยอด – อ่างทอง

สานิตย์เครื่องเย็น โดยนายสานิตย์ ทองยอด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านแห อ.เมือง...

สมชาติ เพ็ชอำไพ – อ่างทอง

สมชาติ เพ็ชอำไพ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไผ่ อ.เมือง อ่างทอง 14000 โทรศัพท์...

หยัด สำเภาพันธ์ – อ่างทอง

หยัด สำเภาพันธ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/ก. ม.5 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ตำบลบางปลากด อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

นิรันดร์ เถื่อนคำ – อ่างทอง

นิรันดร์ เถื่อนคำ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12 หมู่ที่ 2 ตำบลตรีณรงค์ อ.ไชโย อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ :...

เกษมวิเศษ โดยนายชุบ มากเกษม – อ่างทอง

เกษมวิเศษ โดยนายชุบ มากเกษม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64/3 หมู่ 4 ตำบลตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 โทรศัพท์...

ฉิ่ง สุภาภพ – อ่างทอง

ฉิ่ง สุภาภพ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

เพียร นิ่มนวล – อ่างทอง

เพียร นิ่มนวล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 200/ก. หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลากด อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

โรงอิฐผู้ใหญ่สำรวย โดยนายสำรวย ศิลประดิษฐ์ – อ่างทอง

โรงอิฐผู้ใหญ่สำรวย โดยนายสำรวย ศิลประดิษฐ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8 หมู่ที่ 7 ตำบลสายทอง อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์...

เย็น ก๋งฉิน – อ่างทอง

เย็น ก๋งฉิน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ :...

เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. – อ่างทอง

เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 240/ก หมู่ 5 ตำบลบางปลากด อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์...

โรงงานทำอิฐ บบก.อุตสาหกรรม – อ่างทอง

โรงงานทำอิฐ บบก.อุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17 หมู่ 5 ตำบลบางเสด็จ อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

มานิตย์ คงมี – อ่างทอง

มานิตย์ คงมี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 113/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

สมบุญ คูณทวี – อ่างทอง

สมบุญ คูณทวี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไผ่ อ.เมือง อ่างทอง 14000 โทรศัพท์...

ลัดดา วงศ์เกษม – อ่างทอง

ลัดดา วงศ์เกษม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 19/1 หมู่ 5 ตำบลบางเสด็จ อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

อ่างทองโสภาแก๊ส – อ่างทอง

อ่างทองโสภาแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อ.เมือง อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ :...

ทำอิฐ อ.ป.ท. – อ่างทอง

ทำอิฐ อ.ป.ท. ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 164/ข หมู่6 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : โทรสาร...

ฉวี แก้วสุวรรณ – อ่างทอง

ฉวี แก้วสุวรรณ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22/ก. ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลบางปลากด อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-661561โทรสาร...

หอม เถื่อนขวัญ – อ่างทอง

หอม เถื่อนขวัญ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 371/ก. หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลากด อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

เบต้าไพ แมชชีนเนอรี่ – อ่างทอง

เบต้าไพ แมชชีนเนอรี่ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26 หมู่8 ตำบลไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 โทรศัพท์...

กระถางทองเจริญ โดยนายสุเทพ พร้อมเจริญ – อ่างทอง

กระถางทองเจริญ โดยนายสุเทพ พร้อมเจริญ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 48/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตรีณรงค์ อ.ไชโย อ่างทอง 14140...

นิคมการช่าง โดยนายพัสกร พงษ์ศรี – อ่างทอง

นิคมการช่าง โดยนายพัสกร พงษ์ศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านแห อ.เมือง...

หมอมวลชน 2000 สาขาอ่างทอง – อ่างทอง

หมอมวลชน 2000 สาขาอ่างทอง ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 77 ถนนโพธิ์ทอง-อ่างทอง อ.เมือง อ่างทอง 14000 โทรศัพท์...

นันทวัฒน์ นิยมจิตร์ – อ่างทอง

นันทวัฒน์ นิยมจิตร์ ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38/3 หมู่ที่ 7 ตำบลโพสะ อ.เมือง อ่างทอง...

สนิท แก้วมณี – อ่างทอง

สนิท แก้วมณี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 231/ก. หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลากด อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...