หน้าแรก ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของห้างทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใช้หนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวได้ และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิที่จะจัดการกับห้างหุ้นส่วนได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เดอะเอ็มซีทีทีม

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เดอะเอ็มซีทีทีมกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่า...

ห้างหุ้นส่วนสามัญ แปลงใหญ่ข้าวห้วยแก้ง

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญ แปลงใหญ่ข้าวห้วยแก้งข้าวเปลือกคุณภาพ ข้าวแปรรูป เมล็ดพันธุ์ข้าวผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อส...

ห้างหุ้นส่วนสามัญ แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 17 กำแมด

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญ แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 17 กำแมดประกอบกิจการจำหน่ายข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ต...

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขเราเซอร์วิส

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขเราเซอร์วิสประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธีมา ยูนิเทรด

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธีมา ยูนิเทรดการติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลขทะเบียนนิติ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เดอะไพรเวทสเตย์ ฮอสพิแทลลิที

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เดอะไพรเวทสเตย์ ฮอสพิแทลลิทีกิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่...