Disclaimer

จากการที่เว็บไซต์เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ,อุตสาหกรรม,การค้า,การขาย,ร้านค้า และผู้ให้บริการในสาขาต่าง ๆ โดยมีการรวบรวม เรียบเรียง จากข้อมูลที่เปิดเผยได้ เว็บไซต์ราชการ และการเชื่อมโยงข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเวปไซต์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล หรือแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข้อมูลข่าวสารในเวปไซต์ไปใช้

ทั้งนี้ ถ้าท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ต้องการที่จะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือ ถ้าไม่ต้องการให้ข้อมูลของท่านเปิดเผยสู่สาธารณชนแล้ว โปรดติดต่อมายังทีมงาน กรุณาส่งเมลล์มายัง [email protected] เพื่อทำการลบข้อมูลได้ทันที